اصلاح طالبان مدعی

یکی از دولتمردان دولت یازدهم که ظاهرا سابقه چندان مثبتی هم ندارد، آقای محمد علی نجفی گفته است: " دوم خرداد 76 و بیست و چهارم خرداد 92 حاکی از توانمندی گفتمان اطلاح طلبی است"!

ظاهرا آقای نجفی زنجیره رخدادهای گفتمان اصلاح طلبی را گسسته و دانه درشت آن را یا فراموش کرده و یا فکر کرده شاید ذکر آن ریاکاری باشد و از اجر و ثواب آن بکاهد.
اتفاقا آنچه وی آن را نادیده گرفته است، شاهکار اصلاح طلبی و معرف چهره واقعی آن می باشد که عبارت است از فتنه 88 
بنابراین بهتر است وی عبارت خود را این چنین اصلاح و تکمیل نماید: " دوم خرداد 76 و فتنه خرداد 88 و بیست و چهارم خرداد 92 حاکی از توانمندی گفتمان اطلاح طلبی است"!
البته لازم به توضیح است که نامبرده، بیست و چهارم خرداد 92 را نیز به نفع اصلاح طالبان مصادره نموده است. با اینکه همه می دانند مردم هرگز در خرداد 92 به گفتمان اصلاح طالبانی رای ندادند. حتی شاید به شعار مبهم اعتدال نیز رای ندادند. بلکه ... 

/ 0 نظر / 5 بازدید