دلسوزی برای یک جنایکار

آیه الله محمدی ری شهری:
هنگام رسیدگی به پرونده سیدمهدی هاشمی (برادر داماد آقای شیخ حسینعلی منتظری) که آقای منتظری با رسیدگی به آن پرونده مخالفت می کرد، آقای هاشمی رفسنجانی در آن روزها به من گفت: «امشب که می خوابید، شاید فردا صبح آیه ا... منتظری رهبر باشد! ، با اقداماتی که انجام می دهید (یعنی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی) ممکن است باعث شود که دیگر در مسیر انقلاب جایگاهی نداشته باشی و مجبور شوی که در خارج از کشور زندگی کنی!»
پشتوانه اصلی ما امام خمینی (ره) و بعد هم مقام معظم رهبری بودند که از اقدامات ما پشتیبانی می کردند و هیچ حامی دیگری در این جریان (رسیدگی به پرونده) نداشتیم.

وقتی این روایت تاریخ را از آقای ری شهری دیدم، با خود اندیشیدم:
1 - آقای هاشمی رفسنجانی هم مثل آقای منتظری با رسیدگی به پرونده سیدمهدی هاشمی جنایتکار موافق نبوده است! چرا؟
2 - جمله «شاید فردا صبح ... رهبر باشد» یعنی اینکه ظاهرا آقای هاشمی رفسنجانی بی صبرانه منتظر مرگ امام بوده تا رهبری منتظری محقق شود! قبلا شنیده بودیم که جانشینی منتظری هم دست پخت آقای هاشمی رفسنجانی بوده و ...
3 - تهدید آقای ری شهری از سوی هاشمی رفسنجانی به اینکه «با اقداماتی که انجام می دهید ممکن است باعث شود که دیگر در مسیر انقلاب جایگاهی نداشته باشی و مجبور شوی که در خارج از کشور زندگی کنی!» چه معنایی می تواند داشته باشد؟ وقتی که پرونده یک جنایتکار مورد رسیدگی بوده است!
4 - این طور می گویند که هاشمی رفسنجانی روح لطیفی دارد و خیلی دلسوز است! خدا کند همه دلسوزی هایش از جنس دلسوزی برای هاشمی جنایتکار نباشد. گرچه دلسوزی های او پس از فتنه 88 نیز از این جنس بوده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید