امام علی (ع) معنی قرآن

میلاد مسعود امیرمؤمنان، امام علی (ع)

بر انسان های آزاده جهان مبارک باد

هرکه را دردی بود در راه دین، درمان علی است

درّ دریای حقیقت، بحر بی پایان، علی است

مرهم چشم موالی، میخ چشم خارجی

مؤمنان را روز محشر، رهبر و رهبان، علی است

آن سرافرازی که پا بر کتف پیغمبر نهاد

آن که در منبر، سلونی گفت، در کیهان علی است

شاه مکه، میر یثرب، آفتاب شرق و غرب

خواجه شرع و شریعت، معنی قرآن علی است

شعر از شمس تبریزی

/ 1 نظر / 73 بازدید