بازتاب جلسه یکشنبه مجلس

داشتم بازتاب جلسه روز یکشنبه مجلس و تقابل دو رئیس قوه را در وب بررسی می کردم. مطالب گوناگونی مطرح شده است، گاه مغرضانه و گاه منصفانه. گاه مبهم و گاه روشنگر، گاه موافق این و گاه موافق آن. ولی برخی مطالب جذابیت خاصی دارد و یه جورایی به دل می نشیند.
نمونه اش این مطلب است. قضاوت با شما.

/ 0 نظر / 6 بازدید