مردم سالاری يا مردم کشتاري؟

به نام خدا

 

شعار استکبار در جهان امروز ، دموکراسی و مردم سالاری است!!! ولی اقدامات مستکبران ، با اين شعارها خيلی تفاوت دارد.  چه نيکو فرمودند رهبر عزيز انقلاب اسلامی ايران :  اين مردم سالاری نيست که امروز در عراق از آمريکايی ها مشاهده می کنيم ، بلکه { مردم کشتاری } است . آری آمريکايی ها دستانشان به خون ملت ها ، بويژه ، به خون مسلمانان ، رنگين است و شعار  دموکراسی سر می دهند ، زهی بی شرمی!!!! دنباله های آمريکا در اسرائيل نيز جوانان و کودکان و پير مردان و زنان را به خاک و خون می کشند و حتی به پير مرد فلج بی پايی که روی صندلی چرخدار می نشيند ، رحم نمی کنند ، او را هم با بمب ، تکه تکه می کنند و آنگاه مدعی آزادی و حقوق بشر و .... می باشند . چه بی شرف و بی حيا!!!

آری تبليغات دشمن ، همين است . ما بايد آگاه باشيم و فريب اين تبليغات دروغين را نخوريم . سخت است ، خيلی از مدعيان هم فريب اين شعارها را خورده و می خورند و با رذالت و بی شرمی به حمايت از آمريکا و... می پردازند . بايد بيش از اين بهوش باشيم .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید